“كارگاه تئوري و عملي تعيين جرم مولكولي و هويت پليمرها به روش كروماتوگرافي ژل تراوايي (GPC)” برگزار شد!

“كارگاه تئوري و عملي تعيين جرم مولكولي و هويت پليمرها به روش كروماتوگرافي ژل تراوايي (GPC)” برگزار شد!

“كارگاه تئوري و عملي تعيين جرم مولكولي و هويت پليمرها به روش كروماتوگرافي ژل تراوايي (GPC)” برگزار شد!

“كارگاه تئوري و عملي تعيين جرم مولكولي و هويت پليمرها به روش كروماتوگرافي ژل تراوايي (GPC)”

دوره آموزشی تئوري و عملي تعيين جرم مولكولي و هويت پليمرها به روش كروماتوگرافي ژل تراوايي (GPC) توسط مدرسان دکتر مهدی نکومنش و دکتر فاطمه محمدنیا در تاریخ 20 تیر 1402 با همکاری انجمن علوم و مهندسي پليمر ايران و پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران برگزار شد.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.