چاپ

نشريه علوم و تكنولوژي پليمر

نشريه علوم و تكنولوژي پليمر

نشريه علمي- پژوهشي نشريه علوم و تکنولوژی پلیمر، از سال 1365 آغاز به فعاليت نموده و نشریه‌ای علمی پژوهشی است که دوماهانه  یعنی  شش شماره در سال توسط پژوهشگاه  پلیمر و  پتروشیمی ایران با همکاری انجمن علوم و مهندسي پلیمر ...