نشريه بسپارش

نشريه بسپارش

نشريه علمي-ترويجي

نشريه بسپارش از ابتداي سال 1391 توسط پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران آغاز به فعاليت نموده است. از سال 1399 اين نشريه بصورت مشترك بين پژوهشگاه و انجمن به چاپ رسيده است.

مدیر مسئول: دكتر علی اکبر یوسفی - سردبیر: دكتر حسن عربي- اموراجرايي: مهندس آمنه رهبر

آدرس سايت نشريه www.basparesh.ippi.ac.ir