admin123

کارگاه تئوری و عملی بررسی ويژگي هاي پليمرهاي زيست سازگار و آزمون هاي زيست سازگاري، برگزار شد!

کارگاه تئوری و عملی بررسی ويژگي هاي پليمرهاي زيست سازگار و آزمون هاي زيست سازگاري، برگزار شد!

کارگاه آموزشي  "بررسي ويژگي هاي پليمرهاي زيست سازگار  و آزمون هاي زيست سازگاري"  توسط مدرسان خانم دکتر مژگان زندی، خانم مریم احمد آخوندی و خانم مهندس ناهید سلیمی در تاریخ 20 شهريور ماه 1402 با همکاری انجمن علوم و مهندسي ...