نشریه پژوهش و توسعه فناوری پلیمر

فصلنامه علمی – ترویجی پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران از ابتدای سال 1395 به چاپ رسیده است. هدف از انتشار این نشریه اینست که پژوهشگران، اساتید و صنعتگران دستاوردهای خود را از این طریق با دیگر متخصصان به انتشار گذاشته و سهمی ارزنده در راستای ترویج این علم داشته باشند.

آدرس سایت: www.irdpt.ir

پست الکترونیکی: irdpt.ips@gmail.com