نشریه پلی الفین

نشریه علمی پلی الفین نشریه مشترک بین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران است.

اعضای محترم برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشاهده مجموعه مقالات می توانند به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

http://poj.ippi.ac.ir/