نشریه علوم و تکنولوژی پلیمر

نشریه علمی- پژوهشی علوم و تکنولوژی پلیمر نشریه مشترک بین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران است.

اعضای محترم برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این نشریه می توانند به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

http://jips.ippi.ac.ir/