سمینارهای ملی انجمن (همپا)

 

ششمین همایش…

ششیمین همایش ملی پلیمر 5 و 6آبان ماه 1400 در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار می شود. جهت اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه فرمایید.

آدرس سایت: http://www.hampa.sut.ac.ir/fa/

دبیراجرایی این همایش آقای دکتر مصطفی رضایی و دبیرعلمی آن آقای دکتر بهزاد پورعباس هستند.

پنجمین همایش…

پنجمین همایش ملی پلیمر 28 و 29 آبان ماه 1398 با حضور پژوهشگران و صنعتگران در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

آدرس سایت: http://hampa98.ui.ac.ir/fa/