سمینارهای بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST)

 

اولین سمینار تخصصی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST)  در سال 1365 برگزار و پس از آن تقریبا هر دو سال یکبار در یک مرکز آموزشی (دانشگاه، پژوهشگاه و…) برگزار شد.

– سمينار اول، 30-29 خرداد ماه سال 1365، دانشگاه صنعتي اميركبير.

– سمينار دوم، سال 1369، دانشگاه صنعتي اميركبير.

– سمينار سوم، 14-12 اردیبهشت ماه سال 1373، دانشگاه شيراز.

– سمينار چهارم، 14-12 آبان ماه سال 1376، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران.

– سمينار پنجم، 24-22 شهریور ماه سال 1379، دانشگاه صنعتي اميركبير.

– سمينار ششم،25-22 اردیبهشت ماه سال 1382، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران.

– سمينار هفتم، 7-5 مهر ماه سال 1384، دانشگاه صنعتي اميركبير.

– سمينار هشتم، 25-23 آبان ماه سال 1386، دانشگاه صنعتي شريف.

– سمينار نهم، 29-25 مهرماه سال 1388، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران.

– سمينار دهم، 30 مهر تا 4 آبان سال 1391، دانشگاه صنعتي اميركبير.

– سمينار یازدهم، 17-14 مهرماه سال 1393، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران.

– سمینار دوازدهم، 15-12  آبان سال 1395، دانشگاه آزاد اسلامی.

-سمینار سیزدهم , 21-19 آبان ماه 1397 , دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

-سمینار چهاردهم، 20-19آبان ماه 1399، دانشگاه تربیت مدرس.

آدرس سایت: www.ispst.ir