پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

  • اعضای هیئت علمی هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران   www.ippi.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1 نكومنش مهدی M.Nekoomanesh@ippi.ac.ir
2  احساني مرتضی M.Ehsani@ippi.ac.ir
3  احمدجو سعید  S.Ahmadjo@ippi.ac.ir
4  احمدي شروین Sh.Ahmadi@ippi.ac.ir
5 افشار ابراهيمي علی A.Afshar@ippi.ac.ir
6  ارشاد لنگرودي امیر  A.Ershad@ippi.ac.ir
7  اسفنده مسعود  M.Esfandeh@ippi.ac.ir
8  امامي مهرسا  M.Emami@ippi.ac.ir
9  ايماني محمد  M.Imani@ippi.ac.ir
10 باريكاني مهدی  M.Barikani@ippi.ac.ir
11 بابان زاده سامال  S.Babanzadeh@ippi.ac.ir
12  بحری نعیمه N.Bahri@ippi.ac.ir
13  برزين جلال J.Barzin@ippi.ac.ir
14  برمر محمد  M.Barmar@ippi.ac.ir
15  بهاروند حبیب اله H.Baharvand@ippi.ac.ir
16  بهشتي محمدحسین M.Beheshty@ippi.ac.ir
17 بهزاد نسب مرتضی M.Behzadnasab@ippi.ac.ir
18  بوهندي حسین  H.Boohendi@ippi.ac.ir
19  پازكي فرد شهلا  S.Pazokifard@ippi.ac.ir
20  پروازي نيا محمود  M.Parvazinia@ippi.ac.ir
21  پيروزفر حمید  H.Piroozfar@ippi.ac.ir
22  تقي‏ زاده سيد مجتبي  S.M.Taghizadeh@ippi.ac.ir
23  ثابت سيد عليرضا  A.sabet@ippi.ac.ir
24  جليليان سيد مهرداد  M.Djalilian@ippi.ac.ir
25  جم جاه رقيه R.Jamjah@ippi.ac.ir
26  جمشيدي احمد  A.Jamshidi@ippi.ac.ir
27  جمشيدي هاجر  H.Jamshidi@ippi.ac.ir
28  جهاني يوسف  Y.Jahani@ippi.ac.ir
29   حكيم شكوفه  S.Hakim@ippi.ac.ir
30  خراساني محمد تقي  M.Khorasani@ippi.ac.ir
31  خنكدار حسين علي  H.Khonakdar@ippi.ac.ir
32 خدا بخشی خسرو k.khodabakhshi@ippi.ac.ir
33 داريوشي سهيل S.Dariushi@ippi.ac.ir
34  ربيعي احمد  A.Rabbii@ippi.ac.ir
35  رحيمي اعظم  A.rahimi@ippi.ac.ir
36  رحيمي حميد  H.Rahimi@ippi.ac.ir
37 رستمي محمد رضا M.Rostami@ippi.ac.ir

ادامه صفحه 1