اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایرانادرس سايت: www.ippi.ac.ir

رديف

نام

نام خانوادگي

توضیحات

1

مرتضي

احساني

M.Ehsani@ippi.ac.ir

2

سعيد

احمدجوي كپورچالي

S.Ahmadjo@ippi.ac.ir

3

شروين

احمدي

Sh.Ahmadi@ippi.ac.ir

4

امير

ارشاد لنگرودي

A.Ershad@ippi.ac.ir

5

مريم

اروج زاده

M.Oroujzadeh@ippi.ac.ir

6

مسعود

اسفنده

M.Esfandeh@ippi.ac.ir

7

علي

افشارابراهيمي

A.Afshar@ippi.ac.ir

8

مهرسا

امامي  شهرستانكي

M.Emami@ippi.ac.ir

9

محمد

ايماني

M.Imani@ippi.ac.ir

10

سامال

بابان زاده

S.Babanzadeh@ippi.ac.ir

11

نعيمه

بحري لاله

N.Bahri@ippi.ac.ir

12

جلال

برزين

J.Barzin@ippi.ac.ir

13

محمد

برمر

M.Barmar@ippi.ac.ir

14

حبيب اله

بهاروند

H.Baharvand@ippi.ac.ir

15

مرتضي

بهزاد نسب

M.Behzadnasab@ippi.ac.ir

16

محمد حسين

بهشتي

M.Beheshty@ippi.ac.ir

17

حسين

بوهندي

H.Boohendi@ippi.ac.ir

18

شهلا

پازكي فرد

S.Pazokifard@ippi.ac.ir

19

محمود

پروازي نيا

M.Parvazinia@ippi.ac.ir

20

سيد عليرضا

ثابت

A.sabet@ippi.ac.ir

21

سيدمهرداد

جليليان

M.Djalilian@ippi.ac.ir

22

هاجر

جمشيدي

H.Jamshidi@ippi.ac.ir

23

يوسف

جهاني

Y.Jahani@ippi.ac.ir

24

شكوفه

حكيم

S.Hakim@ippi.ac.ir

25

محمدتقي

خراساني

M.Khorasani@ippi.ac.ir

26

حسين علي

خنكدار سنگدهي

H.Khonakdar@ippi.ac.ir

27

سهيل

داريوشي

S.Dariushi@ippi.ac.ir

28

محمدرضا

رستمي درونكلا

M.Rostami@ippi.ac.ir

29

سيد امير مسعود

رضادوست

A.Rezadoust@ippi.ac.ir

30

محمد

رضوي نوري

M.Razavi@ippi.ac.ir

31

مژگان

زندي

M.Zandi@ippi.ac.ir

32

سيدبهروز

سادات نيا

B.Sadatnia@ippi.ac.ir

33

سماحه السادات

سجادي

S.Sadjadi@ippi.ac.ir

34

صديقه

سلطاني

S.Soltani@ippi.ac.ir

35

علي

سليمي

A.Salimi@ippi.ac.ir

36

فاطمه

شكراللهي

F.Shokrolahi@ippi.ac.ir

37

حميد

صالحي مباركه

H.Salehi@ippi.ac.ir

38

راضي

صحرائيان

S.Razi@ippi.ac.ir

39

فرشيد

ضيائي

F.Ziaee@ippi.ac.ir

40

سارا

طريقي

S.Tarighi@ippi.ac.ir

41

محمد جلال الدين

ظهوريان مهر

M.Zohuriaan@ippi.ac.ir

42

حسين

عابديني كارشك

H.Abedini@ippi.ac.ir

43

فرود

عباسي سوركي

F.Abbasi@ippi.ac.ir

44

حسن آقا

عربي

H.Arabi@ippi.ac.ir

45

حامد

عزيزي

H.Azizi@ippi.ac.ir

46

محمد

عطايي

M.Atai@ippi.ac.ir

47

حسين

عيوض محمدلو

h.mohammadloo@ippi.ac.ir

48

مجيد

غياث

M.Ghiass@ippi.ac.ir

49

اسماعيل

قاسمي

I.Ghasemi@ippi.ac.ir

50

مجيد

قانعي

M.Ghanei@ippi.ac.ir

51

سيد علي

قديمي

A.Ghadimi@ippi.ac.ir

52

ميرحميدرضا

قريشي

M.H.R.Ghoreishy@ippi.ac.ir

53

محمد

قشقائي

M.Ghashghaee@ippi.ac.ir

54

مهدي

قمبريان

G.Ghambariani@ippi.ac.ir

55

كوروش

كبيري بامراديان

K.Kabiri@ippi.ac.ir

56

محمد

كرابي

M.Karabi@ippi.ac.ir

57

مجيد

كريمي

M.karimi@ippi.ac.ir

58

حميد

مؤبدي

H.Mobedi@ippi.ac.ir

59

فريدون

محمدي

F.Mohammadi@ippi.ac.ir

60

سيد محمد مهدي

مرتضوي

M.Mortazavi@ippi.ac.ir

61

آرزو

مشاك

A.Mashak@ippi.ac.ir

62

حميد

مهدوي

H.Mahdavi@ippi.ac.ir

63

عليرضا

مهدويان

A.Mahdavian@ippi.ac.ir

64

شهرام

مهدي پورعطائي

S.Mehdipour@ippi.ac.ir

65

مژگان

ميرزاطاهري

M.Mirzataheri@ippi.ac.ir

66

سيد مجتبي

ميرعابديني

SM.Mirabedini@ippi.ac.ir

67

قاسم

نادري

G.Naderi@ippi.ac.ir

68

مهدي

نكومنش حقيقي

M.Nekoomanesh@ippi.ac.ir

69

عزيزاله

نودهي

A.Nodehi@ippi.ac.ir

70

ميترا

هاشمي طباطبايي زواره

M.Tabatabaei@ippi.ac.ir

71

هنگامه

هنركارصفاهاني

 H.Honarkar@ippi.ac.ir

72

نكيسا

يعقوبي

N.Yaghobi@ippi.ac.ir

73

حميد

يگانه اولاد آدم

H.Yeganeh@ippi.ac.ir

74

علي اكبر

يوسفي

A.Yousefi@ippi.ac.ir

75

محمد

يوسفي

M.Yousefi@ippi.ac.ir