پژوهشگاه رنگ

  • اعضای هیئت علمی پژوهشگاه رنگ   http://icrc.ac.ir/
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1 روحانی شهره rouhani@icrc.ac.ir
2 قرنجیگ پروفسور کمال الدین gharanjig@icrc.ac.ir
3 نورمحمدیان فرحناز nour@icrc.ac.ir
4 صادقی کیاخانی موسی sadeghi-mo@icrc.ac.ir
5 اعتضاد سیدمسعود etezad-ma@icrc.ac.ir
6 حسین نژاد مژگان hosseinnezhad-mo@icrc.ac.ir
7 احمدی مقدم حسن ahmadi@icrc.ac.ir
8 قاسمی ابراهیم eghasemi@icrc.ac.ir
9 اعرابی امیر مسعود aarabi@icrc.ac.ir
10 صالحی مریم salehi-ma@icrc.ac.ir
11 علیا محمد ابراهیم olya-me@icrc.ac.ir
12 محمودی نیاز محمد mahmoodi@icrc.ac.ir
13 گرایش نژاد مهرنوش magerayesh@icrc.ac.ir
14 عامری فرهاد fameri@icrc.ac.ir
15 صفی مهدی mahdisafi@icrc.ac.ir
16 جعفری راضیه jafari-ra@icrc.ac.ir
17 خلیلی نجمه nkhalili@icrc.ac.ir
18 انصاری کیوان kansari@icrc.ac.ir
19 محمودی علیرضا mahmoodi-a@icrc.ac.ir