اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهدآدرس سايت: www.um.ac.ir

گرایش مهندسی پلیمر ، گروه مهندسی شیمی فردوسی مشهد      

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1.

دشتی

علی

dashti@um.ac.ir

2.

مقصود

زهرا

Z_maghsoud@yahoo.com

3.

ظهوری

غلامحسین

zohuri@um.ac.ir