اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

آدرس سايت: www.um.ac.ir

گرایش مهندسی پلیمر ، گروه مهندسی شیمی فردوسی مشهد      

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1.        

دشتی

علی

dashti@um.ac.ir

2.        

مقصود

زهرا

Z_maghsoud@yahoo.com