اعضاي هيئت علمي دانشگاه يزد
آدرس سايت: www.yaz.ac.ir  

                    گروه شیمی پلیمر- دانشگاه یزد                             

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1.

 فضائلی‌پور

محمدحسن

fazaelipoor @ yazd.ac.ir

2.

توکلی اردکانی

میترا

mtavakoli@yazd.ac.ir

3.

ردایی

علیرضا

drredaei@yazd.ac.ir

4.

میرزایی بافقی

محمد علی محمد

m.mirzaei@yazd.ac.ir

5.

صراف شیرازی

محمد جواد

   jsarraf@yazd.ac.ir

6.

 رجبی هامانه

مهدی

rajabi@yazd.ac.ir

7.

انتظام

مهدي

m.entezam@yazd.ac.ir

8.

توكل

مسلم

m.tavakol@yazd.ac.ir

9.

دانش فر

زهرا

daneshfar@yazd.ac.ir