اعضاي هيئت علمي دانشگاه يزد

آدرس سايت: www.yaz.ac.ir  

                    گروه شیمی پلیمر- دانشگاه یزد                             

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1.        

توکلی اردکانی

میترا

mtavakoli@yazd.ac.ir

2.        

ردایی

علیرضا

drredaei@yazd.ac.ir

3.        

میرزایی بافقی

محمد علی محمد

m.mirzaei@yazd.ac.ir

4.        

صراف شیرازی

محمد جواد

jsarraf@yazd.ac.ir