واژه نامه

آخرين چاپ واژه نامه پليمر ايران در سال 1390 بوده است كه نسخه به روز آن در سال 1400 در كميته واژه گزيني انجمن مجددا بررسي و در دست چاپ است.

 

اعضاي كميته واژه گزيني:

 

  • مهندس سلوي فرهنگ زاده
  • مهندس هاجر جمشيدي
  • دكتر اعظم رحيمي
  • مهندس هوري ميوه چي