واژه نامه
آخرين نسخه چاپ واژه نامه پليمر ايران در سال 1390 بوده است كه نسخه به روز آن در سال 1401 با همت كميته واژه گزيني انجمن بررسي و با حدود 1200 لغت جديد مجددا به چاپ رسيده است.

 اعضايي كه تمايل به تهيه كتاب مذكور را دارند با دفتر انجمن تماس حاصل نمايند.

اعضاي كميته واژه گزيني:

  • مهندس سلوي فرهنگ زاده
  • مهندس هاجر جمشيدي
  • دكتر اعظم رحيمي
  • دكتر مهرداد كوكبي
  • مهندس هوري ميوه چي