هيئت مديره

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتر مهدی نکومنش حقیقی

رئیس

2

آقای دکتر فرامرز  افشار طارمی

نایب رئیس

3

آقای دکتر شروین احمدی

خزانه دار

4

خانم دکتر اعظم رحیمی

دبیر

5

آقای دکتر مهرداد کوکبی

عضو هیئت مدیره

6

آقای مهندس عباس عباسی ابیانه

عضو هیئت مدیره

7

آقای دکتر مهدی رفیع زاده

عضو هیئت مدیره

8

آقای دکتر مجید غیاث

عضو هیئت مدیره

9

قای دکتر حمید صالحی

عضو هیئت مدیره

10

آخانم مهندس هوری میوه چی

هیئت مدیره علی البدل

11

آقای مهندس علی ربانی

12

خانم مهندس سلوی فرهنگ زاده

بازرس اصلی

13

خانم دکتر فاطمه گوهرپی

14

آقای دکتر کیقباد شمس

بازرس علی البدل