دانشکده ها و موسسات پژوهشی پلیمری

هدف از معرفی این بخش آشنایی اعضا با دانشکده ها و موسسات پژوهشی پلیمر در ایران است.