نشريات

نشريه پژوهش و توسعه پليمر ايران

نشريه علمي-ترويجي نشريه پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران از ابتداي سال 1395 توسط انجمن علوم و مهندسي پليمر ايران آغاز به فعاليت نموده است. مدير مسئول: دكتر مهرداد كوكبي - سردبير: دكتر محمدرضا مقبلي - دبير اجرايي: مهندس سيده آرزو ميرقاسمي- آدرس سايت نشريه www.irdpt.ir نشريه علمي-ترويجي نشريه پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران از ابتداي سال 1395 توسط انجمن علوم و مهندسي پليمر ايران آغاز به فعاليت نموده است. مدير مسئول: دكتر مهرداد كوكبي - سردبير: دكتر محمدرضا مقبلي - دبير اجرايي: مهندس سيده آرزو ميرقاسمي آدرس سايت نشريه www.irdpt.ir

بسپارش

نشريه علمي-ترويجي نشريه بسپارش از ابتداي سال 1391 توسط پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران آغاز به فعاليت نموده است. از سال 1399 اين نشريه بصورت مشترك بين پژوهشگاه و انجمن به چاپ رسيده است. مدیر مسئول: دكتر علی اکبر یوسفی - سردبیر: دكتر حسن عربي- اموراجرايي: مهندس آمنه رهبر- آدرس سايت نشريه: www.basparesh.ippi.ac.ir

پلي الفين

نشريه علمي- پژوهشي نشريه پلي الفين از سال 1396 آغاز به فعاليت نموده است. اين نشريه با همكاري پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و انجمن علوم و مهندسي پليمر ايران منتشر مي شود. مدير مسئول: دكتر مهدي نكومنش- سردبير: دكتر عباس رضوي- آدرس سايت: http://poj.ippi.ac.ir

علوم و تكنولوژي پليمر

نشريه علمي- پژوهشي نشريه علوم و تکنولوژی پلیمر، از سال 1365 آغاز به فعاليت نموده و نشریه‌ای علمی پژوهشی است که دوماهانه یعنی شش شماره در سال توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن علوم و مهندسي پلیمر ایران منتشر می‌شود. مدیر مسئول: دکتر محمد حسین بهشتی - سردبیر: دکتر شهرام مهدي پور عطايي-مدیر اجرایی: مهندس ميترا هاشمي طباطبايي آدرس سايت: http://jips.ippi.ac.ir