اعضاي هيئت علمي دانشگاه مازندرانآدرس سايت: http://tech.umz.ac.ir/index.aspx

گرایش مهندسی پلیمر، گروه مهندسی شیمی – دانشگاه مازندران         

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

سلیمی کناری 

حامد

H.salimi@umz.ac.ir

2

عادلی

حسن

h.adeli@umz.ac.ir

3

مظفری

سید مرتضی

m.mozafari@umz.ac.ir