اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم تحقيقات

آدرس سايت: http://oil.srbiau.ac.ir/fa

گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات          

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

امیری(مدیر گروه)

سحر

s.amiri@srbiau.ac.ir

2

بازگیر

سعید

bazgir@srbiau.ac.ir

3

جهانمردی

رضا

r.jahanmardi@srbiau.ac.ir

4

سعیدی

اردشیر

ardeshir.saeidi@srbiau.ac.ir

5

عباسیان

علی

abbasian.a@srbiau.ac.ir

6

مهرانپور

میلاد

m.mehranpour@srbiau.ac.ir

7

وزیری

علی

a.vaziri@srbiau.ac.ir