اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم تحقيقات

آدرس سايت: http://oil.srbiau.ac.ir/fa

گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات          

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

 

امیری

سحر

polymer.amiri@gmail.com

1

بازگیر

سعید

s.bazgir@gmail.com

3

جهانمردی

رضا

r_jahanmardi@yahoo.co.uk

6

سعیدی

اردشیر

a_saeidi48@yahoo.com

7

عباسیان

علی

A_abbasian@yahoo.com

 

مهرانپور

میلاد

milad_meh@yahoo.com

8

وزیری

علی

a.vaziri@srbiau.ac.ir