اعضاي هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت

آدرس سايت: http://www.iust.ac.ir

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه علم و صنعت       

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

مقبلی

محمد رضا

mr_moghbeli@iust.ac.ir

2

جمشيدی

مسعود

mjamshidi@iust.ac.ir

3

فصيحی

محمد

mfasihi@iust.ac.ir