اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي قم

آدرس سايت: https://www.qut.ac.ir

                    گروه مهندسی پلیمر- صنعتی قم                        

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1.        

محمدی

محسن

mohammadi@qut.ac.ir

2.        

عزیزی

علیرضا

azizi@qut.ac.ir

3.        

نجفی

محسن

 

4.        

خادم زاده یگانه

جعفر

jkh.yaganeh@yahoo.com