اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف آدرس سايت: http://che.sharif.edu/

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی شریف      

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

شجاعی

اکبر

akbar.shojaei@sharif.edu

2

موسوی

سید عباس

musavi@sharif.edu

3

رمضانی سعادت آبادی

احمد

ramazani@sharif.edu

4

فرونچی

مسعود

frounchi@sharif.edu