اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
آدرس سايت: www.aut.ac.ir

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر     

                                

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

       1.             

افشار طارمی

فرامرز

afshar@aut.ac.ir

       2.             

میرزاده

حمید

mirzadeh@aut.ac.ir

       3.             

میرمحمدصادقی

گیتی

gsadeghi@aut.ac.ir

       4.             

محمدی

ناصر

mohamadi@aut.ac.ir

       5.             

گرمابی

حمید

garmabi@aut.ac.ir

       6.             

غفاریان عنبران

سید رضا

sr_ghaffarian@aut.ac.ir

       7.             

رفیع زاده

مهدی

mehdi@aut.ac.ir

       8.             

احمدی

مصطفی

mo.ahmadi@aut.ac.ir

       9.             

عارف آذر

احمد

arefazar@aut.ac.ir

    10.             

شریف

فرهاد

sharif@aut.ac.ir

    11.             

ابراهیمی(مدیر گروه)

مرتضی

ebrahimi@aut.ac.ir

    12.             

توحیدیانمهدیmahdi.tohidian@aut.ac.ir

    13.             

پورمهدیان

سعید

pourmahd@aut.ac.ir

    14.             

کت باب

علی اصغر

katbab@aut.ac.ir

    15.             

حافظیمحمد جوادhafezi@aut.ac.ir

    16.             

محمدزاده عطار

محمدرضا

attar@aut.ac.ir

    17.             

منوچهرخراسانیkhorasani.m@aut.ac.ir

    18.             

جوادی

عزیزه

ajavadi@aut.ac.ir

    19.             

خسروی

علیرضا

a.khosravi@aut.ac.ir

    20.             

گوهرپی

فاطمه

goharpey@aut.ac.ir

    21.             

حدادی اصل

وحید

haddadi@aut.ac.ir

    22.             

باقری خولنجانی

شاداب

s.bagheri@aut.ac.ir

    23.             

گرجی کندی

سعيده

s.gorji@aut.ac.ir

    24.             

جلالی آرانی

اعظم

ajalali@aut.ac.ir

    25.             

محسنی

سید محسن

mmohseni@aut.ac.ir

    26.             

نازک دست

حسین

nazdast@aut.ac.ir

    27.             

خطیب زاده

مرضیه

khatib@aut.ac.ir

28. 

سرابی داریانی

علی اصغر

sarabi@aut.ac.ir

29.

شیرعلی

هادی

hadishirali@aut.ac.ir

30.

عاصم پور

هما

asempour@aut.ac.ir

31.

محجوب

علیرضا

mahjub@aut.ac.ir

32.

مختاری

جواد

mokhtarij@aut.ac.ir

33.

مکی

حسام

hmakki@aut.ac.ir

34.یحیائی

حسین

yahyaei@aut.ac.ir