اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان

آدرس سايت: www.iut.ac.ir

گرایش مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی اصفهان

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1.        

اسدی نژاد

احمد

asadinezhad@cc.iut.ac.ir

2.        

اصفهانی

محسن نصر

mnasr@cc.iut.ac.ir

3.        

اعتصامی

 نسرین

netesami@cc.iut.ac.ir

4.        

باقری

روح اله

bagheri@cc.iut.ac.ir

5.        

بهزاد

طیبه

tbehzad@cc.iut.ac.ir

6.        

شفیع زادگان

احمدرضا

shafieizadegan@cc.iut.ac.ir

7.        

معصومی

محمود

mmasoomi@cc.iut.ac.ir

8.        

صادقی

مرتضی

m-sadeghi@cc.iut.ac.ir

9.        

نوری خراسانی

سعید

saied@cc.iut.ac.ir