اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهانآدرس سايت: www.iut.ac.ir

گرایش مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی اصفهان

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1.        

اسدی نژاد(مدیر گروه)

احمد

asadinezhad@iut.ac.ir

2.        

فخار

 افسانه

a.fakhar@iut.ac.ir

3.        

بهزاد

طیبه

tbehzad@iut.ac.ir

4.        

معصومی

محمود

mmasoomi@iut.ac.ir

5.        

صادقی

مرتضی

m-sadeghi@iut.ac.ir

6.        

نوری خراسانی

سعید

saied@iut.ac.ir