دانشگاه آزاد شیراز

  • گرایش مهندسی پلیمر، گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاداسلامی شیراز          https://eng.iaushiraz.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1 حقیقی امیرحسین haghighi@iaushiraz.ac.ir
2 زارع میترا m.zare۲۰۰۶@yahoo.com
3 شریف مهدی sharif@iaushiraz.ac.ir
4 عقیلی علیرضا aghili@iaushiraz.ac.ir
5 مجرد علیرضا alirezamojarrad@yahoo.ca
6 نجابت غلامرضا nejabat@iaushiraz.ac.ir
7 واثقی جهرمی محمد رحیم vaseghi@iaushiraz.ac.ir