اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد شيرازآدرس سايت: https://eng.iaushiraz.ac.ir

گرایش مهندسی پلیمر، گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاداسلامی شیراز          

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

حقیقی

امیرحسین

haghighi@iaushiraz.ac.ir

2

زارع

میترا

m.zare۲۰۰۶@yahoo.com

3

شریف

مهدی

sharif@iaushiraz.ac.ir

4

عقیلی

علیرضا

aghili@iaushiraz.ac.ir

5

مجرد

علیرضا

alirezamojarrad@yahoo.ca

6

نجابت

غلامرضا

nejabat@iaushiraz.ac.ir

7

واثقی جهرمی

محمد رحیم

vaseghi@iaushiraz.ac.ir