اعضاي هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي آدرس سايت: https://www.sbu.ac.ir

اعضای هیئت علمی گروه شیمی پلیمر- دانشگاه شهید بهشتی        

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

رحمت پور لياسي

علی

a_rahmatpour@sbu.ac.ir

2

صدقی

رویا

r_sedghi@sbu.ac.ir

3

رضائي شيرين آبادي(مدیر گروه)

عباس

ab_rezaee@sbu.ac.ir

4

نبيد 

محمدرضا

m-nabid@sbu.ac.ir

5

چهرازی

احسان

e_chehrazi@sbu.ac.ir