اعضاي هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

 آدرس سايت: https://www.sbu.ac.ir

اعضای هیئت علمی گروه شیمی پلیمر- دانشگاه شهید بهشتی        

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

رحمت پور لياسي

علی

a_rahmatpour@sbu.ac.ir

2

صدقی

رویا

r_sedghi@sbu.ac.ir

3

ابراهیم زاده

حمیرا

h-ebrahim@sbu.ac.ir

4

رضائي شيرين آبادي

عباس

ab_rezaee@sbu.ac.ir

5

نبيد 

محمدرضا

m-nabid@sbu.ac.ir