دانشگاه یزد

  • اعضای هیئت علمی، گروه شیمی پلیمر- دانشگاه یزد                 www.yaz.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1 توکلی اردکانی میترا mtavakoli@yazd.ac.ir
2 ردایی علیرضا drredaei@yazd.ac.ir
3 میرزایی بافقی محمد علی محمد m.mirzaei@yazd.ac.ir
4 صراف شیرازی محمد جواد jsarraf@yazd.ac.ir