دانشگاه مازندران

ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1 سلیمی کناری  حامد H.salimi@umz.ac.ir
2 عادلی حسن h.adeli@umz.ac.ir
3 مظفری سید مرتضی m.mozafari@umz.ac.ir