دانشگاه فردوسی مشهد

  • اعضای هیئت علمی گرایش مهندسی پلیمر، گروه مهندسی شیمی فردوسی مشهد      www.um.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
  1 دشتی علی dashti@um.ac.ir
  2 مقصود زهرا Z_maghsoud@yahoo.com