دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر     www.aut.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
  1 افشار طارمی فرامرز afshar@aut.ac.ir
  2 میرزاده حمید mirzadeh@aut.ac.ir
  3 میرمحمد صادقی گیتی gsadeghi@aut.ac.ir
  4 محمدی ناصر mohamadi@aut.ac.ir
  5 گرمابی حمید garmabi@aut.ac.ir
  6 غفاریان سید رضا sr_ghaffarian@aut.ac.ir
  7 رفیع زاده مهدی mehdi@aut.ac.ir
  8 احمدی مصطفی mo.ahmadi@gmail.com
  9 عارف آذر احمد arefazar@aut.ac.ir
  10 شریف فرهاد sharif@aut.ac.ir
  11 ابراهیمی مرتضی ebrahimi@aut.ac.ir
  12 رستگار سعید s.rastegar@aut.ac.ir
  13 پورمهدیان سعید pourmahd@aut.ac.ir
  14 کتباب علی اصغر katbab@aut.ac.ir
  15 کثیریها سید محمود kasiriha@aut.ac.ir
  16 محمدزاده عطار محمدرضا attar@aut.ac.ir
  17 اسلامی هرمز eslamih@aut.ac.ir
  18 جوادی عزیزه ajavadi@aut.ac.ir
  19 خسروی علیرضا a.khosravi@aut.ac.ir
  20 گوهرپی فاطمه goharpey@aut.ac.ir
  21 حدادی اصل وحید haddadi@aut.ac.ir
  22 باقری خولنجانی شاداب s.bagheri@aut.ac.ir
  23 گرجی کندی سعيده s.gorji@aut.ac.ir
  24 جلالی آرانی اعظم ajalali@aut.ac.ir
  25 محسنی محسن mmohseni@aut.ac.ir
  26 نازکدست حسین nazdast@aut.ac.ir
  27 خطیب زاده مرضیه khatib@aut.ac.ir
  28 سرابی علی اصغر sarabi@aut.ac.ir