دانشگاه صنعتی اصفهان

  • اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی اصفهان                       www.iut.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
  1 اسدی نژاد احمد asadinezhad@cc.iut.ac.ir
  2 باقری روح اله bagheri@cc.iut.ac.ir
  3 اصفهانی محسن نصر mnasr@cc.iut.ac.ir
  4 معصومی محمود mmasoomi@cc.iut.ac.ir
  5 اعتصامی  نسرین netesami@cc.iut.ac.ir
  6 شفیع زادگان احمدرضا shafieizadegan@cc.iut.ac.ir
  7 بهزاد طیبه tbehzad@cc.iut.ac.ir
  8 صادقی مرتضی m-sadeghi@cc.iut.ac.ir
  9 نوری خراسانی سعید saied@cc.iut.ac.ir