دانشگاه صنعتی شریف

  • اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی شریف      http://che.sharif.edu/
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
شجاعی اکبر akbar.shojaei@sharif.edu
  2 موسوی سید عباس musavi@sharif.edu
رمضانی احمد ramazani@sharif.edu
  4 فرونچی مسعود frounchi@sharif.edu