دانشگاه سهند

  • اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی پلیمر- صنعتی سهند تبریزwww.fa.polymer.sut.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
  1 پورعباس بهزاد pourabas@sut.ac.ir
  2 جلیلی کیومرث k_jalili@sut.ac.ir
  3 رضائی مصطفی rezaei@sut.ac.ir
  4 رضوی آقچه میرکریم karimrazavi@sut.ac.ir
  5 روغنی ممقانی حسین r.mamaghani@sut.ac.ir
  6 سلامی حسینی مهدی salami@sut.ac.ir
  7 سلامی کلجاهی مهدی m.salami@sut.ac.ir
  8 عباسی فرهنگ f.abbasi@sut.ac.ir