دانشگاه رازی کرمانشاه

  • اعضای هیئت علمی، گرایش مهندسی پلیمر گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی کرمانشاه          https://eng.razi.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1 رجبی لاله lrajabi@razi.ac.ir
2 پورعبدالله قهفرخی  مهدی poorabdollah@yahoo.com