دانشگاه دامغان

  • گروه شیمی پلیمر- دانشگاه دامغان           https://www.bzte.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1 بهنیافر حسین h_behniafar@du.ac.ir
2 نظرزاده احسان e.nazarzadeh@du.ac.ir