دانشگاه تهران

  • اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه تهران      www.ut.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
  1 جعفری امان آبادی سیدحسن shjafari@ut.ac.ir
  2 هاشمي مطلق قدرت اله ghmotlagh@ut.ac.ir
  3 رضاییان باجگيران ايرج rezaeian@ut.ac.ir
  4 كفاشي بابک kaffashi@ut.ac.ir
  5 نجفی محمد najafi.m@ut.ac.ir
  6 مطهری سیامک smotahari@ut.ac.ir
  7 زاهدی پیام phdzahedi@ut.ac.ir
  • اعضای هیئت علمی گروه شیمی پلیمر- دانشگاه تهران
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
  1 خوبی سپیده hosinmahdavi@ut.ac.ir
  2 شریفی سنجانی ناصر nsanjani@khayam.ut.ac.ir
  3 مهدوی حسین khoee@ut.ac.ir