دانشگاه تهران، دانشکده فنی کاسپین

  • اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی کاسپین، دانشگاه تهران            https://caspian.ut.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1  همتی فرخنده f.hemmati@ut.ac.ir
2 شهروسوند محسن m.shahrousvand@ut.ac.ir