دانشگاه تربیت مدرس

  • اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه تربیت مدرس      https://www.modares.ac.ir/cheme
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1   سمسارزاده محمد علی semsarzadeh@modares.ac.ir
2   کوکبی مهرداد mehrir@modares.ac.ir
 3 فامیلی محمد حسین نوید nfamili@modares.ac.ir
 4 گلشن ابراهیمی نادره گلشن ebrahimn@modares.ac.ir
 5 رزاقی کاشانی مهدی رزاقی mehdi.razzaghi@modares.ac.ir
 6 بهرامیان احمد رضا abahramian@modares.ac.ir
  7 شریف علیرضا asharif@modares.ac.ir
  8 عبدالهی مهدی abdollahim@modares.ac.ir
  9 علیمردانی محمد m.alimardani@modares.ac.ir
10 قاسمی راد سمیه ghasemirad@modares.ac.ir