دانشگاه بوئین زهرا

  • گروه مهندسی پلیمر- مرکز آموزش عالی و فنی مهندسی بوئین زهرا          https://www.bzte.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1 عربگل فاطمه f.arabgol@bzte.ac.ir
2 معروف خانی مهشید maroufkhani@bzte.ac.ir
3 خانجانی جابر j.khanjani@bzte.ac.ir