دانشگاه اصفهان

  • اعضای هیئت علمی گروه شیمی پلیمر دانشکده شیمی،  دانشگاه اصفهان          https://ui.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
  1 کوهمره غلامعلی g.a.koohmareh@sci.ui.ac.ir
  2 محمدی عباس abbaspolymer66@gmail.com
  3 رفیع منزلت فاطمه frafiemanzelat@sci.ui.ac.ir