دانشگاه ارومیه

  • اعضای هیئت علمی مهندسی پلیمر دانشگاه ارومیه              www.urmia.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
  1 صمدی علی al.samadi@urmia.ac.ir
  2 محمدی محبوبه m.mohamadinasrabadi@urmia.ac.ir
  3 عبدالهی حسین h.abdollahi@urmia.ac.ir