دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

  • گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات          http://oil.srbiau.ac.ir/fa
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1 بازگیر سعید s.bazgir@gmail.com,
2 مهرانپور میلاد milad_meh@yahoo.com
3 جهانمردی رضا r_jahanmardi@yahoo.co.uk
4 فاضلی نغمه naghmehfazeli@yahoo.com
5 وزیری علی a.vaziri@srbiau.ac.ir
6 سعیدی اردشیر a_saeidi48@yahoo.com
7 امیری سحر polymer.amiri@gmail.com
8 عباسیان علی A_abbasian@yahoo.com