اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران

 آدرس سايت: www.ut.ac.ir

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه تهران      

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

جعفری امان آبادی

سیدحسن

shjafari@ut.ac.ir

3

رضاییان باجگيران

ايرج

rezaeian@ut.ac.ir

4

كفاشي

بابک

kaffashi@ut.ac.ir

5

نجفی

محمد

najafi.m@ut.ac.ir

6

مطهری

سیامک

smotahari@ut.ac.ir

7

زاهدی

پیام

phdzahedi@ut.ac.ir

8

هاشمي مطلق

قدرت اله

ghmotlagh@ut.ac.ir

اعضای هیئت علمی گروه شیمی پلیمر- دانشگاه تهران

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

خوبی

سپیده

hosinmahdavi@ut.ac.ir

2

شریفی سنجانی

ناصر

nsanjani@khayam.ut.ac.ir

3

مهدوی

حسین

khoee@ut.ac.ir