اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران آدرس سايت: www.ut.ac.ir

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه تهران      

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

جعفری امان آبادی

سیدحسن

shjafari@ut.ac.ir

3

نخعی

علی

anakhaee@ut.ac.ir

4

كفاشي

بابک

kaffashi@ut.ac.ir

5

نجفی

محمد

najafi.m@ut.ac.ir

6

مطهری مقدم

سیامک

smotahari@ut.ac.ir

7

زاهدی

پیام

phdzahedi@ut.ac.ir

8

هاشمي مطلق

قدرت اله

ghmotlagh@ut.ac.ir

اعضای هیئت علمی گروه شیمی پلیمر- دانشگاه تهران

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

خوئی

سپیده

khoee@ut.ac.ir

2

شریفی سنجانی(بازنشسته)

ناصر

nsanjani@khayam.ut.ac.ir

3

مهدوی

حسین

hosinmahdavi@ut.ac.ir