اعضاي هيئت علمي گروه مهندسي پليمر-دانشگاه تربيت مدرس

 آدرس سايت: https://www.modares.ac.ir/cheme

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

بهراميان

احمدرضا

abahramian@modares.ac.ir

2

شيخ

عباس

a.sheikh@modares.ac.ir

3

فامیلی

محمد حسین نوید

nfamili@modares.ac.ir

4

گلشن ابراهیمی

نادره گلشن

ebrahimn@modares.ac.ir

5

رزاقی کاشانی

مهدی رزاقی

mehdi.razzaghi@modares.ac.ir

6

كوكبي

مهرداد

mehrir@modares.ac.ir

7

شریف

علیرضا

asharif@modares.ac.ir

8

عبدالهی

مهدی

abdollahim@modares.ac.ir

9

علیمردانی

محمد

m.alimardani@modares.ac.ir

10

قاسمی راد

سمیه

ghasemirad@modares.ac.ir

11

 قهرماني

مارال

 maral.ghahramani@modares.ac.ir