اعضاي هيئت علمي دانشگاه بوئين زهرا

 
آدرس سايت: https://www.bzte.ac.ir

گروه مهندسی پلیمر- مرکز آموزش عالی و فنی مهندسی بوئین زهرا          

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1

عربگل

فاطمه

f.arabgol@bzte.ac.ir

2

معروف خانی

مهشید

maroufkhani@bzte.ac.ir

3

خانجانی

جابر

j.khanjani@bzte.ac.ir