عضویت در انجمنجهت عضویت در انجمن

اعضا می توانند فرم عضویت حقیقی یا حقوقی را تکمیل و همراه مدارک مورد نیاز به آدرس infoipsts@gmail.com ارسال فرمایند.

جهت تمدید عضویت در انجمن

پس از واریز مبلغ عضویت تصویر فیش به همراه نام و نام خانوادگی و کد عضویت به آدرس infoipsts@gmail.com ارسال شود.

شماره کارت بانک پاسارگاد:  0779-0004-2970-5022 

شماره کارت بانک تجارت: 9611-0222-8370-5859

شماره حساب بانک تجارت: 0285605687