اهداف

اهداف انجمن

 1. شناساندن و معرفي هر چه بيشتر علوم و تكنولوژي پليمر به جامعه علمي و مردم
 2. ايجاد ارتباط و همكاري بين متخصصان علوم پليمر، شيميدانان، مهندسان شيمي و متخصصان ديگري كه به نحوي با شاخه پليمر سرو كار دارند.
 3. ايجاد ارتباط علمي با جوامع و موسسات علمي و پژوهشي كشور و جهان در زمينه پليمر
 4. ايجاد ارتباط نزديك و هماهنگي بين پژوهشگران و واحدهاي صنعتي و پژوهشي پليمري كشور
 5. جهت دادن به پژوهشها با توجه به وضعيت صنايع داخلي براي همسويي با برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي ايران از طريق ارائه پيشنهاد به دست اندركاران
 6. ارزيابي برنامه ها و طرح هاي آموزشي، پژوهشي، فني و صنعتي موجود و ارائه پيشنهاد و خدمات لازم
 7. تشويق پژوهشگران، صنعتگران و تجليل از پژوهشگران و استادان ممتاز
 8. تهيه و انتشار كتب و نشريات علمي و فني
 9. تشكيل گردهمايي هاي علمي و صنعتي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي
 10. همكاري با دستگاههاي اجرايي دولتي و خصوصي و مقامات مسئول در جهت برنامه ريزي آموزشي، پژوهشي و صنعتي
 11. ايجاد ارتباط با ديگر انجمنهاي علمي كشور
 12. همكاري در وضع و تدوين استانداردها در زمينه هاي مختلف پليمري