اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهانآدرس سايت: https://ui.ac.ir

گروه شیمی پلیمر دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان         

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1.       

رفیع منزلت

فاطمه

frafiemanzelat@sci.ui.ac.ir

2.       

کوهمره(مدیر گروه)

غلامعلی

g.a.koohmareh@sci.ui.ac.ir

3.       

محمدی

عباس

abbaspolymer66@gmail.com

گروه مهندسی پلیمر دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان

رديفنام خانوادگينامايميل
1.معینی جزنیامیدo.moini[at]eng.ui.ac.ir
2.ملاعباسیپیامp.abbasi[at]eng.ui.ac.ir
3.نوارچیان(مدیر گروه)امیرحسینnavarchian[at]eng.ui.ac.ir
4.همایون فال فینیمریمm.homayoonfal[at]eng.ui.ac.ir