اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان

آدرس سايت: https://ui.ac.ir

گروه شیمی پلیمر دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان         

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1.       

رفیع منزلت

فاطمه

frafiemanzelat@sci.ui.ac.ir

2.       

کوهمره

غلامعلی

g.a.koohmareh@sci.ui.ac.ir

3.       

محمدی

عباس

abbaspolymer66@gmail.com